środa, 8 lipca 2015

EPU: uzupełnianie pozwu po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej

Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego (EPU) miało na celu uproszczenie i przyspieszenie procedury wydawania nakazów zapłaty. W przeciwieństwie do innych postępowań cywilnych tutaj powód nie musi wnosić pozwu w formie pisemnej, nie musi również załączać żadnych dowodów na poparcie swego roszczenia, albowiem pozew wnoszony jest w systemie teleinformatycznym. Nie zawsze jednak sąd będzie mógł nakaz w tym postępowaniu wydać. W związku z tym, że w EPU stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu upominawczy, przeszkodą do tego będzie m.in. oczywista bezzasadność zgłaszanego przez powoda roszczenia czy też wątpliwości co do przytaczanych przez niego okoliczności. W takim przypadku e-sąd przekaże sprawę do sądu właściwości ogólnej. Problem w tym, że sąd któremu sprawa została przekazana nie dostaje pozwu wraz załącznikami, a jedynie dostęp do systemu teleinformatycznego, z którego może ten pozew ewentualnie wydrukować. Odnośnie załączników takiej możliwości niestety nie ma, bo jak już wskazano, w EPU powód żadnych dowodów nie załącza. Obecnie obowiązujące przepisy kpc nie wprowadzają natomiast obowiązku uzupełnienia pozwu w tym zakresie. Przepis art. 505 (37) § 1 kpc stanowi jedynie, że sąd któremu sprawa została przekazana, wzywa powoda do wykazania umocowania, dołączenia pełnomocnictwa oraz do uiszczenia brakującej opłaty od pozwu w terminie dwutygodniowym pod rygorem umorzenia postępowania.  W przepisie tym nie ma jednak mowy o tym, że powód ma wnieść ponownie pozew na piśmie, jak również, że ma przedstawić dowody, na które powołał się w pozwie wniesionym w EPU.